دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   جهاندیده

پست الکترونیکی : jahandideh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جراحی و بیهوشی دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم درمانگاهی

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون دانشکده دامپزشکی و عضو گروه تخصصی جراحی دامپزشکی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/01/01

علیرضا جهاندیده خواجه

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^